Embaixador Foin Sa’e sei lori atensaun global ba iha impaktu husi alterasaun klimatika no degradasaun marinu iha Timor-Leste

Dili, 14 Juńo 2018: Embaixador foin sa’e Timor oan ida ho naran Justaquiu “Jake”Fabiano Lasi sei halo viajen ba Nova Yorke, Estadus Unidus Amerika iha loron ikus semana ida ne’e nian hodi kompartilha ka fahe mensajen hamutuk ho Sosiedade Sivil no Reprezentante Governu nebe destaka importansia halo konservasaun ba tasi ka oceano no hare ligasaun importante entre klima no tasi.

Jake, ho idade 26 nudar reprezentante ida husi reprezentante nain rua iha Rejiaun Sudeste Asiático maka selesionadu ona hodi partisipa iha programa Oceano do Barco da Paz no Embaixador Foin Sa’e Klima nian, no lideres foin sa’e sira seluk mai husi nasaun Oceano Pacífico, Oceano Índico e Caribe mos sei partisipa iha viajen loron sanulu-resin-hitu (17) nebe sei hahu husi Estocolmo, Suécia iha loron 26 Juńo.

Nia viajen ida ne’e sei para iha fatin balun hanesan Portu Dinamarca, Noruega, Islândia no Canadá hodi fahe ninia exprensia kona ba alterasaun klimatika no degradasaun marinu antes nia to’o ba iha Nova Yorke iha loron 12 Julho hodi partisipa iha Forum Alto Nivel ba Dezenvolvementu Sustentavel nebe embaixador foin sa’e sira sei relata sira nia esforsu ba komunidade Nasoens Unidas no publiku.

“Hau orgulho tebes reprezenta Timor-Leste hodi fahe dezafius nebe ita enfrenta kauza husi alterasaun klimatika no polusaun tasi ka oceano nian,” Jake hateten, nia nudar estudante iha tinan ikus (último ano) estuda Bacharelatu Ciências da Terra, iha Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL).

“Ida ne nudar oportunidade bo’ot ida hodi bele destaka Objetivu Dezenvolvimentu Sustentavel (ODS), nebe ninia alvo maka suporta komunidade hodi adapta ba iha risku sira relasiona ho klima no proteje ecossistemas marinu no costeiros.” Jake hatutan.

Realiza ho kolaborasaun hamutuk Estadu Ki’ik sira iha Dezenvolvimentu (SIDS), programa ida ne’e destaka ODS13 (Asaun Klimatika) no ODS14 (Proteje Vida Maritima) nudar parte husi komitmentu ba iha Parseria Dalan ba Tasi ka Oceano.

Parseria ida ne’e lori no tau hamutuk koalizasaun nebe existe, aliansa, partidu no parseiru sira hodi asegura katak, papel tasi ka oceano nian no alterasaun klimatika simu reconhecimento no engajamentu apropriadu iha prosesu Konvensaun-Kuadru Nasoens Unidas kona ba Alterasaun Klimatika (UNFCCC) to’o tinan 2020.

Nasoens Unidas no Programa Nasoens Unidas ba Dezenvolvimento (PNUD) haksolok hodi fo kontribuisaun ba iha Jake ninia viajen no mos apoio Jake hodi fahe ninia experensia hamutuk ho foin sa’e sira seluk iha Timor-Leste wainhira nia fila fali mai iha fulan oin.

#####

PNUD servisu hamutuk ho ema iha nivel hotu iha sosiedade hodi ajuda dezenvolve nasaun nebe bele rezisti hasoru krizi no implusiona no sustenta tipo kresimentu nebe hadiak kualidade moris ema hotu nian. Iha kuaze nasaun no teritorius 170 iha terenu, ami oferese perspetiva global no vizaun lokal hodi ajuda kapasita ema nia moris no konstrui nasaun rezilientes sira.

Atu hetan informasaun liu tan, halo favor kontaktu: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. 


Imprimi   Email