Relatoriu Nasionál Dezenvolvimentu Umanu 2018: kria sinu ida iha Timor-Leste

Relatoriu Nasionál Dezenvolvimentu Umanu (RNDU) Timor-Leste 2018 lansa - ona iha Dili loron balu liuba. Relatoriu sira hanesan ne’e babain hamosu kobertura media ne’ebe ass iha sidade kapital sira no depois hada de’it iha raga livru husi ema politiku no akademiku sira iha sentru urbanu. Foin to’o iha nasaun ne’e semana tolu liuba, nu’udar Koordenador Rezidente ONU no Reprezentante Rezidente PNUD, kontente haree katak Governu TimorLeste, Universidade Flinders no PNUD servisu hamutuk hodi produz relatoriu sira ne’e no haka’as an atu garante destinu RNDU la tuir “trajeturia bain-bain”.

Klik iha ne'e atu lee detallu...


Imprimi   Email