Laura Afonso de Jesus

Advogada iha Timor-Leste hato'o Grupu Marzinalidu sira nia Lian liu husi Inisiativu Spotlight UE-ONU

Mesmu iha ona progresu ba asuntu LGBTI nia direitu iha Timor-Leste, diskriminasaun sei nafatin as hasoru komunidade LGBTI sira, iha familia, sociedade no iha servisu fatin. Hatan ba prekupasaun ne’e, organizasaun sociedade sivil no ativista direitu umanu sira kontinua halo advokasia maka’as atu asegura katak komunidade LGBTI sira sei la husik hela iha kotuk.    

Ativista direitu umanu Laura Afonso de Jesus hanesan advogada liña frente ida ba direitu komunidade LGBTI. Agora dadaun servisu hanesan Diretora ezekutiva ba CODIVA (rede ba halibur komunidade LGBTI iha Timor-Leste) no halo ona avokasia ba direitu LGBTI nian iha terirotiu laran. Durante surtu pandemia COVID-19, liu húsi nia partisipasaun ativu iha Grupu Referensia Nasional Sociedade Sivil ba Inisiativu Spotlight UE-ONU nian, nia asegura tebes katak direitu LGBTI nian sei la husik hela iha kotuk iha Inisiativu Spotlight nia responde ba pandemia. Hamutuk ho grupu referensia ne’e, sira subliña katak tenki asegura responde ida ne’ebé inklusivu ba surtu COVID-19, liu húsi hato’o mensajem xave ba públiku ne’ebé rekonhese esperiensia komunidade LGBTI. 

Nia reforsa katak durante iha surtu COVID-19, komunidade LGBTI sira sai vulneravel tebes ba orsamentu no psikolojikamente tamba sira barak mak laiha servisu permanente.“Sira hasoru ona problema orsamentu no afeitadu tebes ba sira nia abilidade atu hola sira nia nesesidade báziku, espesialmente ba sira ne’ebé mak moris mesak no depende ba ema seluk tamba sira hetan duni sai husi uma. Ba sira ne’ebé mak izola iha uma deit ho sira nia familia, barak hasoru mos violénsia tamba familia ladun simu sira nia identidade. Dalaruma sira hetan obrigasaun atu halo jeitu tuir saida mak sira nia familia hakarak. Atu luta hasoru pandemia ne’e, ita hotu tenki hamutuk no trata malu hanesan.”

Hare ba opiniaun publiku ne’ebé dala barak nakonu ho odio no julga, atu resolve forma husi violénsia ida ne’e, presija tebes hasa’e ema nia konsiénsia kona ba komunidade LGBTI. Hamutuk ho nia advokasia iha CODIVA, Laura mos servisu maka’as la sura kole hodi involve an iha grupu Hatutan nia kampana Dalan ba Simu Malu. Hamutuk ho Hatutan, nia halo tiha ona viajem hale’u munisípiu hotu-hotu inklui RAEOA, hasoru ona ema rihun resin husi halo socializasaun ba hasa’e ema nia konsiénsia kona ba moris no direitu komunidade LGBTI nian.  

Nia hatete, “jeralmente komunidade barak iha Timor-Leste simu didiak existensia komunidade LGBTI nian. Rezultadu husi ida ne’e mak dala barak hamosu dezafíu ba asesu atu hetan servisu. Ida ne’e halo sira kategoria ba komunidade vulneravel. Hola parte iha Grupu Referensia Nasional Sociedade Sivil ba Inisiativu Spotlight UE-ONU, hau hakarak tebes atu hatutan no involve ema seluk atu ajuda hasa’e konsiénsia komunidade nian no komprende katak ida ne’e kondisaun ida ne’ebe sira moris ho mai, laos ema ida nia hakarak. Hau fiar katak wainhira ema hotu-hotu iha ona konsiénsia kona ba asutu ne’e, sei laiha tan ona estigma no diskriminasaun. Kampaña ida ne’e sei lao hela no ami sei kotinua ba oin atu to’o ba ema barak liu tan.”

Laura mos mobiliza ona komunidade aktivismu ida liu húsi nia papel lideransa iha grupu advokasia Movimentu Buimau Timor-Leste no mos hala’o papel lideransa iha komunidade hanesan xefe aldeia, papel ida ne’ebé iha feto ituan deit mak lori.


Imprimi   Email